Manja slova Veća slova RSS

 

 

Kontakt osoba za saradnju sa nevladinim organizacijama: 

Dr Larisa Redžepagić
E-mail: larisa.redzepagic@mzd.gov.me


Zakoni o kojima će se sprovoditi javna rasprava u 2020. godini.

Ministarstvo zdravlja će, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), tokom 2020. godine, sprovesti javnu raspravu o:

1. Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zbirkama podataka u oblasti zdravstva

Ovim zakonom bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno uređena važećim Zakonom o zbirkama podataka u oblasti zdravstva ("Službeni list CG", broj 80/08), a odnose se na unaprjeđenje funkcionalnosti određenih registara i uređivanja elektronskog zdravstvenog sistema.

______________________

Zakoni o kojima će se sprovoditi javna rasprava u 2019. godini

Ministarstvo zdravlja će, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), tokom 2019. godine, sprovoditi javnu raspravu o sljedećim zakonima:

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Ovim zakonom bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno uređena važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službeni list CG", br.6/16, 2/17, 22/17 i 13/18), ukidanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao i druga pitanja kojima će se obezbijediti jednostavnija primjena ovog zakona i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i usklađivanje sa drugim važećim zakonima.

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Ovim zakonom bliže će se urediti davanje saglasnosti za uzimanje organa umrlog davaoca za presađivanje u svrhu liječenja, koje nije precizno uređeno važećim Zakonom o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja ("Službeni list CG", broj 43/16).

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ovim zakonom bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno uređena važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list CG", br.3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), pitanja kojima će se obezbijediti jednostavnija primjena ovog zakona, u cilju bolje organizacije, pružanja kvalitetne, dostupne i blagovremene zdravstvene zaštite i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zdravstvene zaštite, kao i usklađivanje sa drugim važećim zakonima.Ministarstvo zdravlja

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Saradnja sa NVO

30.09.2020.

Odluka o izboru kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama"

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 041/18), ministar zdravlja donosi Odluku o izboru kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama"

29.09.2020.

Lista kandidata/kinja NVO koji su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa u 2020. godini po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama"

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje Listu kandidata/kinja NVO koji su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2020. godinu“...

03.07.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2020."

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija...

22.06.2020.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte/programe "Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori" 2020.

Na osnovu Javnog konkursa za prijavu projekta/programa "Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori" u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, koji je objavljen dana 24.04.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja, Ministar zdravlja donosi Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava...

15.05.2020.

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na Javnom konkursu za projekat/program „Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori” od 24.04.2020.

Na osnovu Sporazuma između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, o sprovođenju programa “Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori”, usklađenim sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, a nakon završetka Javnog konkursa broj: 7-500/20-1178/1 za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori”, objavljenog 24.04.2020. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2020. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju...

14.05.2020.

Javni poziv za odabir Programskog koordinatora za implementaciju preventivnih servisa u vezi sa HIV-om za ključne i ranjive populacije u Crnoj Gori

Ministarstvo zdravlja raspisuje Javni poziv za Programskog koordinatora za implementaciju preventivnih servisa u vezi sa HIV-om za ključne i ranjive populacije u Crnoj Gori...

14.05.2020.

Rješenje o formiranju Komisije za raspodjelu sredstava NVO po Javnom konkursu za projekte/programe u okviru Programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“

Na osnovu člana 15 Zakona o državnoj upravi („Sl.list CG“, br. 78/18), ministar zdravlja donosi Rješenje o formiranju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po Javnom konkursu za projekte / programe u okviru Programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ a u skladu sa ugovorom između Global fonda za borbu protiv side, tuberkuloze, malarije i Ministarstva zdravlja Crne Gore, i u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu probi HIV/AIDS 2015-2020...

24.04.2020.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava u okviru programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“

Na osnovu Sporazuma između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, o sprovođenju programa “Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori”, usklađenim sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje Javni konkurs za raspodjelu sredstava u okviru programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ podržanog od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) i Ministarstva zdravlja Crne Gore...

01.04.2020.

Odluka o izboru kandidata za članove Radne grupe predstavnika nevladinih organizacija za članove Radne grupe za izradu Programa za borbu protiv HIV/AIDS 2021-2023.godine sa Akcionim planom 2020-2021.godine

Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), Ministar zdravlja donosi Odluku o izboru kandidata za članove Radne grupe predstavnika nevladinih organizacija za članove Radne grupe za izradu Programa za borbu protiv HIV/AIDS 2021-2023.godine sa Akcionim planom 2020-2021.godine