Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Министарство здравља

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Организација Министарства здравља Црне Горе

Организационе јединице:

1. Директорат за здравствену заштиту
1.1 Дирекција за организацију и функционисање здравствене заштите
1.2 Дирекција за фармацију, биомедицину и трансплантацију

2. Директорат за међународну сарадњу и хармонизацију прописа
2.1 Дирекција за хармонизацију прописа
2.2 Дирекција за међународну сарадњу

3. Директорат за јавно здравље и програмску здравствену заштиту

4. Директорат за контролу квалитета здравствене заштите и унапрјеђење људских ресурса у здравству
4.1 Дирекција за контролу и унапрјеђење квалитета здравствене заштите, увођење нових медицинских технологија и акредитације у здравству
4.2 Дирекција за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству

5. Директорат за економику и пројекте у здравству
5.1 Дирекција за економику у здравству
5.2 Дирекција за пројекте у здравству

6. Кабинет министра
7. Одјељење за прекурсоре и козметичке производе
8. Одјељење за политике спрјечавања злоупотребе дроге
9. Одјељење за унутрашњу ревизију
10. Одјељење за Интегрални Здравствени Информациони Систем и еЗдравље
11. Служба за кадровске и опште послове
12. Служба за финансије, рачуноводство и јавне набавке 

 

1. У Директорату за здравствену заштиту врше се послови који се односе на: праћење, функционисање и развој система здравствене заштите и здравствених услуга; праћење и унапрјеђење здравственог стања и здравствених потреба становништва; унапрјеђење здравствене његе пацијената; праћење здравствених стандарда и обима пружања здравствене заштите; давање сагласности на закључивање уговора са здравственим установама ван Црне Горе за здравствене услуге које не могу да обезбиједе даваоци здравствених услуга у Црној Гори са којима Фонд има закључене уговоре; управни надзор над спровођењем закона из области здравствене заштите и здравственог осигурања; првостепени поступак по захтјевима странака у остваривању права из области здравствене заштите; другостепени поступак по рјешењима која доноси Фонд за здравствено осигурање као првостепени орган у рјешавању о правима осигураника из области здравственог осигурања и на друга рјешења донијета од стране Фонда за здравствено осигурање, унапрјеђење фармацеутске политике; давање мишљења на Листу љекова; учествовање у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; медицинска средства;учешће у креирању здравствене политике са циљем развоја и унапрјеђења здравствене заштите у области биоетике и биомедицине;послове надлежног органа (ЦА) за: крв, ћелије, ткива и органе, врши извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и озбиљним нежељеним догађајима у односу на крв, ћелије, ткива и органе; вођење регистра давалаца; вођење листа чекања према врстама  органа, ткива и ћелија; вођење регистра здравствених установа за АРТ; вођење регистра о сакупљеним, одабраним и чуваним полним ћелијама; вођење регистра представништава биобанака на територији Црне Горе и  регистра сагласности за извоз и складиштење ткива и ћелија у биобанкама;учешће у изради нормативних, стратешких и развојних докумената; праћењу и анализи система здравствене заштите у земљама региона и Европске уније.

1.1. У Дирекцији за организацију и функционисање здравствене заштите врше се послови који се односе на: организацију, функционисање (праћење и планирање) и развој здравствене заштите (организацију, функционисање и развој здравствене заштите на примарном нивоу (ПЗЗ);  организацију, функционисање и развој здравствене заштите на секундарном и терцијарном нивоу (СЗЗ и ТЗЗ); организацију, функционисање и развој хитне медицинске помоћи и трансфузијске медицине); праћење стандарда и норматива из области здравствене заштите; координацију и планирање здравствене и палијативне његе; праћење и планирање транспорта пацијената унутар Црне Горе; хитан санитетски транспорт ван Црне Горе; припрему/предлагање рјешења интегрисаног приступа у пружању здравствене заштите; праћење услова које здравствене установе морају да испуњавају у погледу простора, кадра и медицинско-техничке опреме; праћење радног времена здравствених установа; праћење(контрола) рада здравствених установа чији је оснивач држава, као и чији је оснивач домаће или страно правно или физичко лице; успостављање и працење рада савјетодавних и координационих тијела; давање сагласности на закључивање уговора са здравственим установама ван Црне Горе за здравствене услуге које не могу да обезбиједе даваоци здравствених услуга у Црној Гори са којима Фонд има закључене уговоре; управни надзор над спровођењем закона из области здравствене заштите, јавног здравља и здравственог осигурања; првостепени поступак по захтјевима странака у остваривању права из области здравствене заштите; другостепени поступак по рјешењима која доноси Фонд за здравствено осигурање као првостепени орган у рјешавању о правима осигураника из области здравственог осигурања; обрада захтјева грађана у вези са здравственом заштитом; учешће у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; праћење здравствене политике и здравствене заштите у земљама региона и Европске уније.


1.2. У Дирекцији за фармацију, биомедицину и трансплантацију обављају се послови који се односе на: производњу, промет и испитивање љекова и медицинских средстава и мјере за обезбјеђивање квалитета, безбједности и ефикасности љекова; давање мишљења на Листу љекова; учествовање у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; праћења потрошње љекова и медицинских средстава у поређењу са: патологијом (присуство одређене болести) за коју се ти љекови прописују, прихваћеним фармакотерапијским и фармакоекономским смјерницама и водичима ради њене оптимализације; учествовање у спровођењу међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; учешће у креирању здравствене политике са циљем развоја и унапрјеђења здравствене заштите у области биоетике и биомедицине; послове надлежног органа (ЦА) за: крв, ћелије, ткива и органе; извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и озбиљним нежељеним догађајима у односу на крв, ћелије, ткива и органе; вођење регистра давалаца; вођење листа чекања према врстама органа, ткива и ћелија; комуникацију са националним координатором и болничким координаторима; вођење јединственог регистра о поступцима асистираних репродуктивних технологија; вођење регистра здравствених установа за АРТ; вођење регистра о сакупљеним, одабраним и чуваним полним ћелијама; рад стручних тијела из области биоетике и биомедицине; праћење и анализу области биоетике и биомедицине у земљама региона и ЕУ; вођење регистра представништава биобанака на територији Црне Горе и  регистра сагласности за извоз и складиштење ткива и ћелија у биобанкама; вођење и других законом прописаних регистара и евиденција у области биомедицине; послове у вези биолошких узорака узетих за коришћење у медицинске сврхе и  научно истраживање, као и друге послове у складу са законом.

 

2.У Директорату за међународну сарадњу и хармонизацију прописа обављају се послови који се односе на: припреме студија, анализа, елабората, информација и програма из надлезности Директората; послове који се односе на усклађивање области здравствене заштите и усклађивање здравственог система у односу на област биоетике и биомедицине са прописима и препорукама ЕУ у процесу приступања Европској унији; нормативно уређивање рада и функционисања комора, здравствених установа и Фонда за здравствено осигурање Црне Горе; припрему планских докумената; доношење развојних приоритета; здравствену мрежу; примјену стандарда у прописивању услова за оснивање и рад здравствених установа, садржај и обим здравствене заштите; праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља;праћење стратегије развоја здравственог система;припрему нацрта и предлога закона и других прописа у области здравствене заштите, здравственог осигурања и других области јавног здравља са медјународним стандардима; праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља; сарадњу са надлежним органима и институцијама у вези са процесом приступања ЕУ и припремом програма, информација и извјештаја из ове области.

2.1. У Дирекцији за  хармонизацију прописа обављају се послови који се односе на: координирање усклађивања прописа Министарства здравља са прописима ЕУ; припрему образаца и табела о усклађености прописа са прописима ЕУ и предлагање мјера ради усклађивања законодавства; праћење усклађивања и напретка у испуњавању политичких и економских критеријума за чланство по поглављима правне тековине ЕУ (Ацqуис); припрему нацрта и предлога закона у области здравствене заштите и здравственог осигурања, као и њихово усклађивање са прописима ЕУ; планску припрему стратешких и развојних докумената, као и израду студија, анализа, елабората, информација из ове области; праћење ускладјености аката из дјелокруга рада Фонда са законима; праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља; усклађивање области здравствене заштите и усклађивање здравственог система у односу на област биоетике и биомедицине са прописима и препорукама ЕУ у процесу приступања Европској унији; сарадњу са надлежним органима и институцијама у вези са процесом приступања ЕУ и припремом програма, информација и извјештаја из ове области.

2.2. У Дирекцији за међународну сарадњу обављају се послови који се односе на: планирање и програмирање, остваривање, усклађивање и евиденцију међународне сарадње и проучавање међународних искустава у области здравства; комуникацију са међународним организацијама и другим правним и физичким лицима која се баве здрављем; остваривање континуиране сарадње у оквиру билатерале; остваривање сарадње са донаторским организацијама; стручну подршку у вези са активностима које се реализују у оквиру међународних пројеката са међународним организацијама, регионалним организацијама у области здравља, као и пословима у вези са приступањем Црне Горе Европској унији; припрему приједлога и координацију активности органа за везу у примјени међународних споразума о здравственом осигурању и здравственој заштити; праћење остваривања индикатора за националне извјештаје; обезбјеђивање достављања извјештаја о здрављу на захтјев међународних организација; разматрање програма за сарадњу са УНИЦЕФ-ом, УН агенцијама, као и другим међународним организацијама; припрему предлога уговора о сарадњи са СЗО; координацију рада са фоцал поинтима; праћење радних тијела СЗО; припрему платформи за учешће представника Црне Горе у радним тијелима СЗО; учешће у раду Здравствене мреже југоисточне Европе (СЕЕХН), праћење имплементације Међународног здравственог правилника (ИХР); припрему и спровођење међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; међународну сарадњу у области љекова и медицинских средстава; праћење обавеза и спровођење активности Министарства у процесу придруживања и приступања ЕУ у области здравственог система.

 

3. У Директорату за јавно здравље и програмску здравствену заштиту обављају се послови који се односе на: праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва; рано откривање болести; анализу фактора ризика који негативно утичу на здравље становништва; превенцију и контролу хроничних незаразних болести, превенцију и контролу заразних болести; праћење и контролу промета прекурсора; здравствену заштиту посебно осјетљивих и угрожених група становништва; јачање јавног здравља; припрему плана програмских и пројектних активности у области програмске здравствене заштите; контролу вођења збирки података, евиденција у здравству и посебних регистара; праћење мјера  заштите животне средине које су од утицаја на здравље грађана; промоцију здравих стилова живота и правилну исхрану; здравствену исправност воде за људску употребу и давање мишљења о њеној безбједности; стратешко планирање, координација, праћење и извјештавање о имплементацији политика и мјера: на превенцији фактора ризика за појаву хроничних незаразних болести и стања у свим узрастима (спречавање опасне и штетне употребе алкохола, контроли дувана, превенција прекомјерне тежине, промовисање физичке активности, превенција повреда), у области менталног здравља; здравствену едукацију и информисање о најчешћим здравственим проблемима, методама идентификације, превенције и контроле; сарадњу са хуманитарним и струковним организацијама и удружењима грађана и другим субјектима у унапрјеђењу здравствене заштите;праћење и сагледавање социјалних потреба становништва и потреба осјетљивих група становништва и успостављање сарадње са надлежним секторима; припрему предлога акционих планова и програма усмјерених на заштиту вулнерабилних категорија и смањење неједнакости у здрављу;. учествовање у раду и усмјеравање рада стручно савјетодавних тијела за области: хроничних незаразних болести (кардиоваскуларне болести, шећерна болест, ментално здравље и друге), заразних болести (ХИВ и полно преносиве болести) и других области;сарадњу са НВО које се баве здрављем;учешће у  изради нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; као и у области превенције хроничних незаразних болести (припрема садржаја за комуникацију са медијима, медијске кампање).

4. У Директорату за контролу квалитета здравствене заштите и унапрјеђење људских ресурса у здравству обављају се послови који се односе на: увођење и процјену нових здравствених технологија; јачање капацитета за управљањем квалитетом; стратешко планирање, спровођење, праћење и контрола квалитета и безбједности здравствене заштите; успостављање система пријављивања нежељеног догађаја; обавјештавање јавности о активностима на подручју квалитета; израду националних смјерница добре клиничке праксе, клиничких путева, путева обраде пацијената у болницама; учествовање у изради критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступуности листа чекања јавности (сајт министарства здравља и здавствених установа); учествовање у екстерној провјери квалитета стручног рада здравствених установа; сарадња са НВО које се баве здрављем у дијелу квалитета, обима и доступности пружања здравствених услуга; спровођење поступака акредитације здравствених установа; развој и унапрјеђење здравственог система кроз компоненте здравствене инфраструктуре - ресурса, менаџмента и организације;доношење планова специјализација, програма стручног усавршавања; стручно усавршавање здравствених радника и сарадника, као и спровођење програма обуке и полагање стручних испита; учествовање у припреми програма и трајања специјалистичког стажа, ужег специјалистичког стажа и услова за додјелу примаријата; учествовање у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората.

4.1 У Дирекцији за контролу и унапрјеђење квалитета здравствене заштите, увођење нових медицинских технологија и акредитације у здравству обављају се послови који се односе на: јачање капацитета за управљањем квалитетом; стратешко планирање, спровођење, праћење и контрола квалитета и безбједности здравствене заштите; успостављање система пријављивања нежељеног догађаја; испитивање и верификацију задовољства пацијената обимом, квалитетом и доступношћу пружања здравствених услуга; анкетирање пружаоца здравствених услуга о задовољству учешћем у обезбјеђивању и унапријеђењу квалитета; израду националних смјерница добре клиничке праксе, клиничких путева, путева обраде пацијената у болницама; израду критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступуности листа чекања јавности (сајт министарства здравља и здавствених установа); екстерна провјера квалитета стручног рада здравствених установа; системско мјерење побољшања квалитета и безбједности (праћење, унапрјеђење и промовисање показатеља квалитета и резултата рада у здравственим установама); сарадња са НВО које се баве здрављем у дијелу квалитета, обима и доступности пружања здравствених услуга; поступање по притужбама и иницијативама грађана које се односе на квалитет, обим и доступност пружања здравствених услуга; спровођење поступака давања, обнове и укидања акредитације здравствених установа; утврђивање акредитационих стандарда; утврђивање референтне листе стручњака за акредитацију; издавање цертификата и вођење регистра издатих цертификата о акредитацији; праћење постојеће и стварање услова за примјену нових здравствених технологија утврђивањем критеријума, стандарда и смјерница за процјену здравствених технологија; процјену особина и утицаја (техничке особине, безбједност, ефикасност, ефективност, корист) нових медицинских технологија у здравственим установама, као и социјалне, легалне, етичке утицаје њихове примјене; увођење нових здравствених технологија потребних за пружање здравствене заштите засноване на доказима о квалитету, безбједности и ефикасности метода и поступка здравствене заштите;  израда смјерница за процјену здравствених технологија утемељених на приоритетима и јасним критеријумима избора медицинске технологије у сарадањи са националним и међународним  академским и научним институцијама,  као и надлежним органима  у оквиру европске мреже и институција  за процјену здравствених технологија.

 4.2 У Дирекцији за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству обављају се послови који се односе на: планирање људских ресурса у здравству у складу са потребама здравственог система; стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника ради одржавања и унапрјеђивања квалитета обављања послова здравствене заштите; доношење годишњег плана специјализација и ужих специјализација; припремање плана и праћење реализације континуираног унпрјеђења знања и вјештина здравствених радника; програме обука и полагање стручних испита; израду програма и трајања  специјалистичког стажа, ужег специјалистичког стажа и израду услова за додјелу примаријата; давање сагласности здравственим установама; давање сагласности на расписивање јавног конкурса и уписа специјализација и ужих специјаизација; поступак именовања директора здравствених установа; планирање развоја научно-истраживачке дјелатности у здравству.

 

5.У Директорату за економику и пројекте у здравству обављају се послови који се односе на: праћење стања и стратешко планирање финансирања система здравственог осигурања; финансијско праћење реализације уговора између Фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга; финансијско праћење потрошње љекова и медицинских средстава која се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; управљање медицинским отпадом; планирање инвестиција у здравству; праћење јавних набавки у здравству; припрему и праћење спровођења програма интеграције јавног и приватног сектора; припрему и праћење реализације мјера економске политике у систему здравства; праћење донација у здравственим установама чији је оснивач држава; припрему предлога приоритетних капиталних пројеката који ће се кандидовати за финансирање из годишњег капиталног буџета; праћење располагања државном имовином од стране здравствених установа у складу са законом о државној имовини; обезбјеђивање услова за приступ и реализацију пројеката из дјелокруга Министарства који се финансирају из средстава предприступних фондова Европске уније, донација и других облика међународне помоћи; координацију процеса програмирања, мониторинга и евалуације програма техничке ифинансијске подршке ЕУ (ИПА); координацију билатералних програма помоћи држава чланица ЕУ и других држава међународних организација у вези са процесом приступања Црне Горе ЕУ.

5.1. У Дирекцији за економику у здравству обављају се послови који се односе на: давање сагласности на финансијску процјену годишњег програма здравствене заштите; давање сагласности на цијене здравствених услуга које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем; давање сагласности на цијене здравствених услуга које се пружају трећим лицима, цијене здравствених услуга које се пружају изнад обима стандарда здравствене заштите, као и цијене здравствених услуга које се пружају под посебним условима; финансијско праћење извршења уговора између Фонда и давалаца здравствених услуга; финансијско праћење потрошње љекова и медицинских средстава која се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; праћење издатака за зараде запослених у здравственим установама чији је оснивач држава; припрему и праћење спровођења плана управљања медицинским отпадом; праћење финансијског дијела уговарања између здравствених установа и Фонда за здравствено осигурање; припрему и праћење реализације мјера економске политике у систему здравства и мјера пореске политике за подстицање здравих животних навика; давање сагласности на предлог одлуке о распореду средстава Фонда за здравствено осигурање; давање сагласности на план годишњих потреба за љековима, медицинским средствима и опремом; припрему методологије снабдијевања здравствених установа љековима, медицинским средствима и опремом; давање сагласности и праћење реализације годишњег плана јавних набавки за здравствене установе чији је оснивач држава; праћење и вођење евиденција донација у здравственим установама које оснива држава; координацију ТАИЕX подршке; израду процјене фискалног утицаја за сва законска, стратешка и развојна документа из надлежности министарства у оквиру анализе утицаја прописа (РИА); учествовање у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из своје недлежности.

5.2. У Дирекцији за пројекте у здравству обављају се послови који се односе на: пројекте изградње и инвестиција у здравству; пројекте енергетске ефикасности; давање сагласности на инвестиционе планове и програме из дјелатности здравствене установе коју оснива држава; припрему и праћење спровођења програма интеграције јавног и приватног сектора; припрему предлога приоритетних капиталних пројеката који ће се кандидовати за финансирање из годишњег капиталног буџета; праћење располагања државном имовином од стране здравствених установа чији је оснивач држава у складу са законом о државној имовини; давање сагласности на издавање у закуп простора, медицинско-техничке опреме и других средстава неопходних за обављање здравствене дјелатности, односно друге опреме и средстава која су у функцији пружања здравствене заштите у здравственим установама; програмирање и имплементацију пројеката финансираних из ИПА фондова; пружање стручне и техничке подршке представницима министарства у структурама ЕУ фондова и других тијела формираних за реализацију фондова доступних на коришћење, израду планова, програма и извјештаја о раду; учешће у планирању, реализацији и праћењу пројеката финансираних из фондова ЕУ помоћи; учешће у реализацији и развоју ИПА пројеката кроз план активности и праћење реализације; праћење и евиденција спровођења програма помоћи и подршке, као и други послове из дјелокруга Дирекције обавља који произилазе из обавеза у складу са међународним споразумима, националним законодавством и важећим процедурама за управљање претприступном подршком; обезбјеђивање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава предприступних фондова ЕУ, средстава донација и међународне помоћи; пружање доприноса активностима промоције и видљивости ИПА програма; припремање и праћење стратешких докумената и секторских оперативних програма;

 

6. У Кабинету министра обављају се послови који се односе на: организационе, протоколарне и административно-техничке послове потребне за остваривање функције министра; послове припреме и спровођења интерне и екстерне комуникације; припреме и праћења односа са медијима/јавношћу; комуникацију према Влади Црне Горе и другим органима државне управе; организовање састанака и јавних наступа, организовање интернет презентација Министарства, протоколарне послове, контакте са одговарајућим институцијама, поступање по представкама и притужбама грађана, и другепослове по налогу министра.

 

7. У Одјељењу за прекурсоре и козметичке производе обављају се послови који се односе на:  учешће у усклађивању националног законодавства са прописима Европске Уније за област прекурсора; праћење и контролу промета прекурсора; издавање дозвола за увоз, извоз, производњу, промет и одобрење за коришћење прекурсора; вођење регистра о издатим дозволама и вођење евиденције правних лица која се баве производњом и/или прометом прекурсора и регистра правних лица која врше производњу, промет, увоз, извоз, транзит и превоз прекурсора; спровођење мониторинга промета и употребе прекурсора; спровођење и испуњавање обавеза из ратификованих међународних Конвенција УН: Јединствене конвенције о опојним дрогама из 1961., Конвенције о психотропним супстанцама из 1974. и Конвенције Уједињених нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци из 1988.год.; израду годишњег извјештаја о увозу, извозу прекурсора, заплијењеним количинама, заустављеним пошиљкама, нелегалној производњи прекурсора као и планиране потребе на годишњем нивоу; сарадњу са међународним организацијама  и надлежним тијелима других држава за област прекурсора и козметичких производа; сарадњу са другим органима и правним лицима у земљи; учешће у усклађивању националног законодавства са прописима Европске Уније за област козметичких производа; давање стручних мишљења и пружање помоћи привредним субјектима за спровођење прописа из ове области; прикупљање података и провјеру документације у циљу процјене безбједности и оцјене усклађености козметичких производа прије стављања на тржиште; вођење регистра козметичких производа који се стављају на тржиште; мониторинг козметичких производа; учешће у изради годишњег извјештаја о ризицима које козметички производи могу да имају по здравље и безбједност потрошача, о предузетим активностима у случају неправилности.

 

8. У Одјељењу за политике спрјечавања злоупотребе дрога обављају се послови који се односе на:праћење примјене националних стратешких докумената, декларација, конвенција, смјерница и стандарда из ове области; координацију области смањења потражње дрога; непосредну сарадњу и комуникацију са ЕУ експертима за политике дрога; активности везано за националну базу податакаи извјештавању  референтних међународних  тијела за политике спречавања злоупотребе дрога: Канцеларије за дрогу и криминал Уједињених нација (УНОДЦ), Комисије за дроге (ЦНД), Европског центра за мониторинг дрога и зависности од дрога (ЕМЦДДА), Савјета Европе (Група Помпиду); надлежни директорат Европске комисије; координацију израде извјештаја за ЕМЦДДА и података за Реитоx; успостављање  и одржавање сарадње са релевантним институцијама у складу са Европском стратегијом за дроге и осталим међународним документима и националним стратешким циљевима;  обављање стручних и административних послова за Државни савјет за спречавање злоупотребе дрога.

 

9. У Одјељењу за унутрашњу ревизију обављају се послови који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцјењивање свих пословних функција из надлежности Министарства здравља и из надлежности јавних здравствених установана основу споразума закљученог између Министра и директора те установе,у складу са најбољом струковном праксом и стандардима унутрашње ревизије, усклађеним са међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; процјењивање система, процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима; израду извјештаја о налазу унутрашње ревизије са одговарајућим мишљењима и оцјенама које доставља министру и одговорном лицу организационе јединице у којој је обављена ревизија; обављање посебне ревизије на захтјев министра или према потреби; обављање ревизије коришћења средстава Европске уније; праћење спровођења препорука наведених у извјештајима из предходно обављених ревизија; давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре; израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије као и праћење и извршење истих; израду годишњег извјештаја о резултатима унутрашње ревизије; сарадњу са Сектором за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору, што укључује и обавезу достављања годишњег извјештаја; сарадњу са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; прати и предлаже едукацију унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије; праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције и обављање других послова и задатака из дјелокруга Одјељења.

 

10. У Одјељењу за Интегрални Здравствени Информациони Систем и еЗдравље обављају се послови који се односе на: управљање, имплементацију, унапрјеђење, функционисање, пројектовање и планско развијање ИЗИС-а у складу са дефинисаним стандардима и коришћењем заједничких ресурса; успостављање логичке организације пословних процеса, података, софтверских апликација и ИТ инфраструктуре тако да испуњавају интеграцијске и стандардизацијске потребе за рад ИЗИС-а и давање сагласности за развој и имплементацију информационих система који раде са ИЗИС-ом; надзор над коришћењем утврђених стандарда, модела података, коришћења заједничких шифрарника и параметара у ИЗИС-у, начина размјене и обједињавања података; успостављање оквира интероперабилности система здравства на коме се базира ИЗИС и бригу о даљем развоју и управљању у смислу надзора над обезбјеђењем техничко-технолошких услова за размјену података између збирки података, регистара и евиденција у здравственом систему; дефинисање послова успостављања технолошке и сигурносне информатичке инфраструктуре кроз одређивање минималних функционалних захтјева архитектуре потребне за рад система у органима и установама здравствене заштите;  иницирање и спровођење процеса дигиталне трасформације у домену радних и организационих процеса; планирање, развијање и унапређивање система еЗдравље у Црној Гори; мониторинг коришћења ИЗИС-а и еЗдравља и планирање, евалуирање, пројектовање и буџетирање могућности за израду нових дијелова ових система или побољшање постојећих, праћење трендова и увођење нових е-сервиса за грађане; учествовање у припреми законских и подзаконских аката из области примјене ИЦТ у здравственом систему Црне Горе; учествовање у остваривању међународне сарадње из области примјене ИЦТ у здравственом систему Црне Горе и области еЗдравље и обављање других послова и задатака из дјелокруга Одјељења.

 

11. У Служби за опште и кадровске послове обављају се послови који се односе на:кадровске и организационе послове у вези са: остваривањем плана и програма рада Министарства; израду приједлога годишњег плана рада Министарства и усаглашавањем извјештаја о раду унутрашњих организационих јединица Министарства; праћење закона и других прописа који се односе на државне службенике и намјештенике; припремање општих аката Министарства и појединачних аката којима се утврђују права, обавезе и одговорност запослених у Министарству; спровођење поступака у вези са: запошљавањем, оцјењивањем, напредовањем, стручним усавршавањем, обуком запослених, оспособљавањем приправника за самостално вршење послова; вођењем јединствене кадровске евиденције и других евиденција из области рада; пријаве и одјаве на здравствено и пензијско осигурање; припремање изјашњења Управном суду на тужбе службеника и намјештеника и поступање по пресудама донијетим у управном спору; примање, распоређивање, евидентирање и достављање аката у рад и њихово отпремање; архивирање предмета; фотокопирање и умножавање; требовање канцеларијског материјала; послове возача и друге помоћне послове.

 

12. У Служби за финансије, рачуноводство и јавне набавке обављају се пословикоји се односе на:израду и реализацију Буџета Министарства; израду финансијског плана; припремање периодичних извјештаја о остварењу буџета; благовремено и намјенско коришћење средстава за намјене предвиђене Буџетом и финансијским планом; вођење пословних књига, периодичних обрачуна и завршних рачуна, израду финансијских исказа и достављање података трезору; провјера финансијске документације (уговора, рачуна, обрачуна и др.); креирање захтјева за плаћање уговорених обавеза; вођење регистра извршених плаћања; достављање извјештаја о извршеним трансакцијама; сарадњу са Министарством финансија - Сектором за трезор у дијелу извршења захтјева кроз САП; контакт са пословним банкама; припрему обрачунских листа за обрачун зарада и других примања Министарства; обављање књиговодствено-рачуноводствених послова, праћење финансијског пословања Министарства;благајничко пословање; вођење евиденција путних налога и њиховог књижења укључујући плаћања и финансијска праћења свих пројеката благајничког пословања; јавне набавке; праћење тендера и укупне потрошње; праћење и контролу финансијске реализације уговора закључених у поступку јавних набавки; и друге финансијско-рачуноводствене послове.